Användarvillkor Publicist 2017-04-24T10:08:57+00:00

Användarvillkor för Publicister

Dessa villkor uppdaterades: 15 april 2017.

1. Allmänt

1.1 Adver AB, org.nr 559089-3110 (“Advertisr”) äger och administrerar affiliatenätverket Advertisr.com. Genom Advertisr.com agerar Advertisr mellanhand mellan annonsörer (”Annonsörer”) och publicister, och bereder publicister möjlighet att upplåta utrymme till viss Annonsör för länkar, banners eller annat annonsmaterial kopplat till annonsörens webplatser (”Annonser”) på publicistens hemsidor, bloggar eller andra digitala marknadsföringskanaler.

1.2 Dessa villkor (“Villkor”) tillämpas vid användandet av webbplatsen Advertisr.com och dess underdomäner samt de därpå erbjudna tjänsterna (”Tjänsten”) och utgör ett avtal mellan Advertisr och dig som publicist (“Publicisten”).

1.3 Genom att registrera ett Konto (definieras nedan) accepterar Publicisten att bli bunden av dessa Villkor samt att Publicistens information används av Advertisr på det sätt som framgår av Advertisr:s personuppgiftspolicy.

2. Konto och registrering

2.1 För att Publicisten ska kunna ta del av Tjänsten krävs att Publicisten registrerar ett användarkonto på Advertisr.com (“Konto”).

2.2 Endast juridiska personer, eller fysiska personer över 18 år med hemvist i Sverige får registrera ett Konto som Publicist. För personer under 18 år med hemvist i Sverige krävs målsmans samtycke till registrering.

2.3 Kontot får inte överlåtas eller användas av annan än Publicisten. Publicisten får endast registrera ett Konto för användandet av Tjänsten. Publicisten garanterar att all information om Publicisten vid registrering av Kontot är komplett och korrekt samt åtar sig att vid var tid tillse att uppgifterna är aktuella och uppdaterade. Publicisten ansvarar för allt användande via Kontot och förbinder sig att hålla inloggningsuppgifter och lösenord skyddade och oåtkomliga för tredje part.

2.4 Om Advertisr accepterar registreringen, kommer Advertisr att bekräfta detta via e-post till Publicisten. Advertisr förbehåller sig rätten att neka Publicisten registrering utan att ange något skäl för detta. Om inte annat framgår av dessa Villkor är registreringen av Kontot och användandet av Tjänsten kostnadsfri för Publicisten.

3. Godkända transaktioner

3.1 För att alla händelser som sker via Tjänsten ska kunna läsas och loggas av Advertisr, ska Publicisten fortlöpande hålla Advertisr uppdaterad om de webbplatser och andra marknadsföringskanaler Publicisten använder eller avser att använda via Tjänsten. Transaktioner registreras vid samtliga händelser inom Tjänsten då Publicisten genererar trafik till en Annons. Förutsatt att en sådan händelse har ägt rum enlighet med vad som framgår av dessa Villkor, samt registrerats av Tjänsten utgör detta en godkänd transaktion (”Godkänd Transaktion”).

3.2 Publicistens ersättning för olika typer av Godkända Transaktioner följer av punkt 4.

4. Ersättningsmodeller

4.1 Publicisten erhåller ersättning från Annonsören för Godkända Transaktioner som utförs via Tjänsten. En Godkänd Transaktion kan bestå av ett köp av vara eller tjänst hos Annonsören (”Köp”), eller då den genererar trafik i form av unika besökare till Annonsören (”Klick”). En Godkänd Transaktion kan även bestå av ett Klick som leder till ett avslut i form av en registrering eller anmälan hos Annonsören (”Lead”). Varje Godkänd Transaktion har en av Annonsören förutbestämd ersättningsgrad som tillfaller den Publicist som förmedlat transaktionen.

4.2 Annonsörer specificerar vilken ersättningstyp och ersättningsnivå som ska utgå till Publicister för Köp, Klick samt för övriga av Annonsören erbjudna ersättningsmodeller från tid till annan. Den ersättning som erbjuds till Publicister är provisionsbaserad och kan när som helst ändras av Annonsörer eller av Advertisr med omedelbar verkan.

4.3 Om Advertisr bedömer att Annonsörer har manipulerat eller på annat sätt modifierat ersättningen som ska utgå till Publicister, kommer ersättningen till aktuella Publicister ändras till av Advertisr bestämda nivåer.

5. Utbetalningar

5.1 Advertisr sammanställer och utbetalar för Annonsörens räkning Publicistens intjänade ersättning baserat på Godkända Transaktioner.

5.2 Utbetalning sker till Publicisten omkring den 25:e i varje månad baserat på föregående månads Godkända Transaktioner och till det bankkonto som Publicisten uppgav vid registreringen av Kontot. Publicisten måste ha ett bankkonto hos något av följande betalningsinstitut:

  • Paypal eller Moneybookers
  • Personkonto eller Bank- & plusgiro hos Handelsbanken, SEB, Nordea, Swedbank, Ica Banken, Avanza Bank, Länsförsäkringar bank, Skandiabanken, Ikano Bank, Danske Bank, Forex Bank, Fristående Sparbanker, Marginalen Bank, Nordnet, Resurs Bank, Santander och SBAB.

Ersättningen baseras endast på Godkända Transaktioner och utbetalning sker endast först då Advertisr har erhållit full betalning från berörda Annonsörer. Publicisten godkänner att ersättning från viss Annonsör kan utebli om Annonsören inte betalar ersättningen till Advertisr. Annonsören kan då komma att stängas av från Tjänsten och berörd Publicist kommer att meddelas per e-post.

5.3 Utbetalning sker vidare endast då Publicistens sammanlagda intjänade ersättningar överstiger Advertisr:s vid var tid gällande beloppsgränser efter avdrag (”Beloppsgränsen”). Beloppsgränsen är för närvarande 500 SEK för juridiska personer och 1 000 SEK för fysiska personer. Intjänade ersättningar understigande Beloppsgränsen kommer att ackumuleras och utbetalas den månad då sammanlagda ersättningar överstiger Beloppsgränsen.

5.4 För Publicist som är fysisk person kommer Advertisr dra av summan för sociala avgifter, och andra eventuella avgifter enligt lag eller föreskrift, från ersättningen innan utbetalning aktualiseras. Detta sker för att Publicist ska kunna kvittera ut utbetalningar som en vanlig lön. Det innebär dock inte att Advertisr ingår någon form av anställningsförhållande med Publicisten. För att mottaga utbetalningar krävs det att Publicisten är över 18 år eller har målsman som betalningsmottagare.

5.5 För Publicist som är juridisk person sker utbetalning av ersättningar med tillägg av mervärdesskatt, förutsatt att Publicisten har tillhandahållit ett VAT-nummer.

5.6 Advertisr agerar endast mellanhand mellan Publicisten och Annonsörer genom tillhandahållandet av Tjänsten inklusive administrering av betalningsflöden, vilket innebär att Publicisten inte kan rikta anspråk mot Advertisr vid utebliven ersättning som beror på att viss Annonsör inte betalat Advertisr. Advertisr ansvarar inte för felaktiga utbetalningar och eventuella sanktioner från myndigheter om Publicisten angivit felaktiga, bristfälliga eller inaktuella uppgifter i Kontot.

5.7 Publicistens intjänade ersättning kan även utan föregående meddelande justeras om ett systemfel inträffar i Tjänsten eller om Advertisr bedömer att ersättningen inte bygger på Godkända Transaktioner. Om ersättningen justeras meddelar Advertisr Publicisten om detta via e-post. Om ersättningen redan har varit föremål för utbetalning förbehåller sig Advertisr rätten att räkna av detta belopp mot eventuell innestående ersättning. I annat fall kan krav om återbetalning att framställas av Advertisr eller Annonsören gentemot Publicisten.

6. Marknadsföringskanaler

6.1 Publicister kan lägga upp Annonsörers Annonser på samtliga platser som Tjänsten har stöd för. För närvarande inkluderar detta bland annat e-postutskick, sökmotorsmarknadsföring, hemsidor, forum samt QR-koder.

6.2 Publicisten ansvarar för allt innehåll på Publicistens webbplatser som används eller avses att användas via Tjänsten. Advertisr förbehåller sig rätten att utföra stickprovskontroller på dessa webbplatser löpande för att försäkra att Publicisten inte bryter mot Annonsörers eller Advertisr:s önskemål på innehåll.

6.3 Advertisr förbehåller sig rätten att stänga av Publicistens webbplatser från Tjänsten om dessa innehåller material som Advertisr bedömer utgöra:

  • hets mot folkgrupp eller förtal,
  • pornografiskt innehåll, eller
  • strid mot lag eller god marknadsföringssed.

7. Publicistens åtaganden

7.1 Publicisten ska: (a) endast använda Tjänsten i enlighet med dessa Villkor samt tillämpliga lagar, regler, föreskrifter (inklusive, utan begränsning, immateriella rättigheter, dataskydd- och sekretesslagar, regler och föreskrifter) samt eventuella riktlinjer som tillhandahålls av Advertisr från tid till annan; (b) vidta rimliga ansträngningar för att förhindra otillåten användning eller tillgång till Tjänsten; och (c) omedelbart meddela Advertisr skriftligen om: (i) Publicisten får kännedom om otillåtet användande eller tillgång till Tjänsten; eller (ii) anspråk eller åtal riktas mot Publicisten som kan ha anknytning till Publicistens nyttjande av Tjänsten.

7.2 Publicisten får inte kopiera eller förfalska information, medverka till eller begå datorintrång, manipulera och/eller radera information inom ramen för Tjänsten. Samtliga fall av ovan nämnda händelser kommer att polisanmälas av Advertisr och resulterar i omedelbar avstängning av Publicisten.

8. Annonser

För att Publicisten ska kunna ta del av Annonsörers Annonser krävs Annonsörens godkännande. Detta sker genom att Publicisten skickar en förfrågan via Tjänsten till Annonsören. Publicister har dock rätt att, utan att inhämta Annonsörers godkännande, marknadsföra Annonsörers Annonser genom nyckelord. Denna annonseringsmetod är godkänd av Annonsörer.

9. Advertisr:s Åtaganden

Advertisr åtar sig att bereda Publicisten tillgång till Tjänsten och vidta de åtgärder som åligger Advertisr i enlighet med vad som framgår av dessa Villkor.

10. Tillgänglighet och Uppdateringar

Advertisr förbehåller sig rätten att, efter eget godtycke, göra ändringar i Tjänsten eller särskilda funktioner i Tjänsten, inklusive men inte begränsat till buggfixar, optimeringar, förbättringar av gränssnittet, samt andra ändringar för serviceändamål. Detta kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras, tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst av Tjänsten ändras. Publicisten är medveten om och samtycker till att Advertisr:s uppdateringar och/eller ändringar kan kräva att Advertisr tillfälligt eller permanent upphäver eller begränsar Publicistens användning av hela eller delar av Tjänsten. I ett sådant fall Advertisr kommer att vidta rimliga ansträngningar för att meddela Publicisten om sådana uppdateringar och/eller ändringar i Tjänsten. Advertisr ansvarar inte för misslyckandet att tillhandahålla sådant meddelande eller för avbrott eller avstängning av Publicistens tillgång till Tjänsten.

11. Garanti

11.1 Advertisr ska utföra sina åtaganden enligt dessa Villkor på ett professionellt sätt och garanterar att Tjänsten huvudsakligen fungerar i enlighet med de specifikationer som utfärdas av Advertisr från tid till annan. Advertisr ansvarar inte för fel som orsakats av Publicisten, av Annonsörer eller annan tredje part eller av omständigheter som Advertisr rimligen inte kunde förvänta eller kontrollera.

11.2 Den begränsade garantin i detta punkt 11 utgör Advertisr:s fullständiga och slutliga ansvar för Tjänsten. Utöver vad som uttryckligen angivits i denna punkt 11 lämnar Advertisr inga som helst garantier eller utfästelser, vare sig uttryckliga eller underförstådda, enligt lag eller eljest, med avseende på Tjänsten, inklusive men inte begränsat till fullgörande, säkerhet, garantier om att Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter, tillfredsställande kvalitet, felfrihet, prestanda, användbarhet, integration eller lämplighet för visst ändamål, och Publicisten avstår från rätten att framställa krav därav. Publicisten ansvarar för användningen av Tjänsten och svarar ensam för användningens lämplighet och lönsamhet samt för dennes erforderliga tillstånd, medgivanden, kontroller och säkerhetsåtgärder.

12. Immateriella Rättigheter

12.1 Tjänsten och dess innehåll tillhör Advertisr eller dess licensgivare. Advertisr ger Publicisten en begränsad, återkallelig och icke-exklusiv nyttjanderätt att använda Tjänsten och dess innehåll för de syften som anges i dessa Villkor. Publicisten får inte använda Tjänsten eller innehållet i Advertisr i annan utsträckning än vad som framgår av dessa Villkor. Samtliga varumärken, domännamn och andra kännetecken som framgår i Tjänsten tillhör Advertisr eller dess licensgivare. Publicisten får ingen rätt att använda dessa kännetecken för något ändamål (med undantag för de kännetecken som tillhör Publicisten).

12.2 Publicisten kan ladda upp eget innehåll till Tjänsten, t.ex. information, text och bilder (”Användarinnehåll”). Om Publicisten laddar upp Användarinnehåll till Tjänsten, garanterar Publicisten (i) att Publicisten har rätt att publicera Användarinnehåll, och (ii) att Användarinnehåll, eller Advertisr:s användning av Användarinnehåll, inte står i strid med tillämplig lag eller rättigheter som tillhör tredje man. Publicisten får inte ladda upp något Användarinnehåll som kan anses stötande, kränkande, nedsättande, hotfullt eller som annars stör eller kan påverka Tjänsten negativt. Publicisten är ensamt ansvarig för allt Användarinnehåll som Publicisten laddar upp till Tjänsten och ska ersätta all Advertisr:s skada om Publicisten bryter mot vad som anges i detta stycke.

12.3 Advertisr förbehåller sig rätten att granska eller redigera Användarinnehåll samt att ta bort Användarinnehåll oavsett anledning. Advertisr kan vidta dessa åtgärder utan föregående meddelande.

12.4 Publicisten ger Advertisr en icke-exklusiv, överlåtbar, royaltyfri och oåterkallelig licens att använda, reproducera, göra tillgänglig för allmänheten (t.ex. utföra eller visa), modifiera, och distribuera ditt Användarinnehåll i samband med Tjänsten för användning i alla slags medier, såväl ensamt som i kombination med annat innehåll eller material, oavsett medel eller teknologi. Med undantag för ovan behåller Publicisten alla rättigheter till Användarinnehåll.

12.5 Om Publicisten använder Publicistens varumärken i Tjänsten godkänner Publicisten att Advertisr kan använda, visa och i övrigt tillhandahålla dessa varumärken inom ramen för Tjänsten samt i Advertisr:s marknadsföring av Tjänsten och de erbjudanden som finns tillgängliga via Tjänsten. Vid sådan användning kommer Advertisr följa Publicistens instruktioner avseende användning av Publicistens varumärken och kännetecken. Publicisten kan välja att Användarinnehåll inte ska användas för dessa begränsade syften genom att meddela Advertisr skriftligt härom.

13. Personuppgifter

Advertisr värnar om sina användares integritet. Advertisr samlar in, behandlar och använder Publicistens personuppgifter i enlighet med lag samt i den omfattning och i enlighet med det syfte som beskrivs i Advertisr:s personuppgiftspolicy. För att använda Tjänsten måste Publicisten acceptera Advertisr:s personuppgiftspolicy som utgör en integrerad del av dessa Villkor.

14. Avslutande eller avstängning av konto

14.1 Publicisten kan när som helst avsluta sitt Konto genom att välja ”avsluta användarkonto” eller motsvarande funktion i Tjänsten. Om Publicisten avslutar Kontot kommer Advertisr i enlighet med punkt 5 betala ut de ersättningar som Advertisr mottagit från Annonsörer på uppdrag av Publicisten fram till det datum när Publicisten avslutar Kontot.

14.2 I händelse av Publicistens brott mot dessa Villkor eller om Publicisten använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka Advertisr eller tredje man skada, förbehåller sig Advertisr sig rätten att tillfälligt eller permanent stänga Kontot med omedelbar verkan utan föregående varning. En avstängning medför att Publicistens rätt (i) att använda Tjänsten; (ii) till eventuell innestående ersättning enligt dessa Villkor samt (iii) till andra typer av rättigheter som Publicisten kan ha erhållit vid användandet av Tjänsten, bortfaller utan någon rätt till ersättning för Publicistens från varken Annonsören eller Advertisr. Advertisr gör i varje enskilt fall och beroende på avtalsbrottets art en bedömning om utestående ersättning till Publicisten ska utgå.

14.3 Advertisr har alltid rätt att säga upp och avsluta Publicistens tillgång till Tjänsten utan föregående uppsägningstid. Publicisten är införstådd med och accepterar att Advertisr kan avsluta viss Annonsörs Konto och tillgång till Tjänsten och att Publicisten inte kan hålla Advertisr ansvarig eller ersättningsskyldig för detta. I förekommande fall betalar Advertisr ut utestående ersättningar till Publicisten enligt ovan.

15. Ansvar

15.1 Advertisr friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från ansvar för direkt eller indirekt skada eller förlust av något slag, såsom utebliven intäkt eller vinst, förlust av data och krav från tredje man, som uppstått för Publicisten eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av Tjänsten oavsett hur skadan eller förlusten uppstått och oavsett om skadan orsakats genom vårdslöshet, kontraktsbrott eller på annat sätt. Advertisr svarar vidare inte heller för överenskommelser som träffats mellan Publicisten och Annonsörer, och vars fullgörande förhindras av Advertisr:s agerande i enlighet med dessa Villkor.

15.2 Advertisr ansvarar vidare inte för fel i Tjänsten som beror på (i) användning av Tjänsten i strid med vid var tid meddelade föreskrifter eller dessa Villkor; (ii) användning av Tjänsten för annat ändamål än för vilken den är avsedd; (iii) fel i underliggande och/eller tredje mans programvara som används i Tjänsten; (iv) Publicistens hårdvara eller systemmiljö; eller (v) virusangrepp eller hackerangrepp.

15.3 Advertisr:s sammanlagda ansvar gentemot Publicisten är, utom i fall av grov vårdslöshet eller uppsåt, begränsat till det sammanlagda belopp som Advertisr utbetalat till Publicisten under de tre föregående månaderna innan skadan uppkom.

15.4 Publicisten ska hålla Advertisr skadelös för alla kostnader, utgifter, skador (inklusive anspråk från tredje part) som uppstår för Advertisr som en följd av Publicistens brott mot de skyldigheter eller åtaganden som föreskrivs i dessa Villkor eller i samband med Publicistens användning av Tjänsten. Om en tredje part riktar ett sådant anspråk ska Publicisten omedelbart underrätta Advertisr och ge Advertisr rätt att bemöta anspråket och samarbeta i den utsträckningen som begärs av Advertisr.

16. Avtalstid

Dessa Villkor gäller från det att Publicisten registrerar Kontot och till dess att Villkoren hävs eller sägs upp i enlighet med vad som framgår av dessa Villkor.

17. Force majeure

17.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Villkor, om underlåtenheten har sin grund i omständighet som part inte skäligen råder över och som försvårar eller förhindrar fullgörandet därav (”Force Majeure”). Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom Force Majeure ska anses arbetskonflikt, myndighetsåtgärder, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, fel eller försening i leveranser från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits eller andra omständigheter som part inte skäligen råder över. Part som åberopar Force Majeure ska utan dröjsmål skriftligen meddela den andra parten härom.

17. 2 Oavsett vad som ovan sägs om befrielse från påföljd äger Part under angivna omständigheter frånträda dessa Villkor utan ersättningsskyldighet om motpartens fullgörande av väsentlig förpliktelse försenats med mer än tre månader på grund av Force Majeure.

18. Ändringar

Advertisr har rätt att när som helst ändra Tjänsten, ändra dessa Villkor eller sluta att tillhandahålla Tjänsten. Vid väsentliga ändringar kommer Advertisr meddela Publicisten om ändringarna via e-post eller genom att visa ett tydligt meddelande på Publicistens Konto. Publicistens fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringarna har införts utgör Publicistens godkännande av ändringarna.

19. Övrigt

19.1 Advertisr har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Advertisr har vidare rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av vad som framgår av dessa Villkor.

19.2 Parterna är självständiga näringsidkare i förhållande till varandra och något anställningsförhållande ska inte uppstå mellan part och den andra parten på grund av Tjänsten

19.3 Meddelanden under dessa Villkor ska skickas skriftligen. Meddelanden till Publicist ska skickas till den e-postadress som är kopplad till Kontot. Meddelanden till Advertisr ska skickas till info@advertisr.com eller Berzeliigatan 5, 412 53 Göteborg.

20. Tvister och tillämplig lag

20.1 Tvister som uppstår i anledning av dessa Villkor eller vid användning av Tjänsten ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg. Språket ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

20.2 Tvister som rör Advertisr:s betalningsanspråk mot Publicisten för återbetalning av ersättningar enligt dessa Villkor ska dock få väckas vid allmän domstol.